fbpx
Meteen naar de inhoud

Chloor tablet 20gr

18,95

Op werkdagen voor 12:00 besteld!
Morgen in huis! (mits op voorraad)
Of kom langs in onze winkel.

Chloor tablet 20gr

long mini

Langzaam oplossende chloortabletten

Voor continue desinfectie

Te gebruiken i.c.m. chloordrijver

Langzaam oplossende chloor tabletten van 20 gr, die zorgen voor continue desinfectie van zwembadwater.
Altijd eerst de pH-waarde corrigeren tot 7.2, en nooit mengen met andere chemicaliën.
Bijzondere gevaren: oxiderend en bijtend. Toelatingsnummer 11798N.
Deze verpakking bevat 1 kg.
Lees voor gebruik van dit product eerst het etiket en de productinformatie.

Signaalwoord (CLP)

 • Waarschuwing

Gevarenaanduidingen (CLP)

 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie (CLP)

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende /oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Veiligheidsblad

 • EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Chloor tablet 20gr” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere suggesties…